neděle 19. ledna 2014

Birthday of my sonToday is birthday of my younger son. He is 22. Not a child, but a man.When you have so big child, you cannot educate him, you have to believe, that you did enough in his childhood. It is up to him to make his own experiences (and mistakes) and learn from them. You can only observe and hope, that he will do well. Now he wants to find a new job. I wish he has something that will bring him not only money but also self-realization.

Dnes má můj mladší syn narozeniny. Je mu 22 let. Už to není dítě, je to muž. Když máte tak velké dítě, tak už ho nemůžete vychovávat, musíte věřit, že jste udělali dost v době jeho dětství. Je na něm, aby udělal svoje vlastní zkušenosti (a chyby) a učit se z nich. Vy můžete jen sledovat a doufat, že si poradí. Teď hledá novou práci. Přála bych mu, aby našel něco, co mu přinese nejen peníze, ale i seberealizaci.

sobota 18. ledna 2014

Saturday in the garden

Today we went with my sister to our garden. Weather is still quite warm, no frost, no snow. Only vegetable there is Brussels sprouts and parsley, which still grows.
I burned all old papers I have throw away yesterday. I love fire. It is very nice to look in flames.
My sister gave some feeding to birds. We love birds, even if they eat our cheries.

Dnes jsme byli se sestrou na zahradě. Počasí je pořád teplé, žádný sníh ani mráz. Jediná zelenina, kterou tam teď máme, je růžičková kapusta a zelená petržel, která dokonce ještě rostel.
Spálila jsem všechny ty staré papíry, které jsem vyřadila včera. Mám ráda oheň. Je moc příjemné koukat do plamenů.
Sestra dala nějaké krmivo do krmítka pro ptáky. Ptáky máme rádi, i když nám likvidují třešně.

pátek 17. ledna 2014

Friday - throw away day

Friday is for me "throw away" day. I tend to collect a lot of stuff thinking that it could be useful sometimes in future. Guess what. Most things are stored long time, for month or years, and I donot use them.
So I decided to dedicate one day of week - Friday - to throwing away useless things. At least one piece. It is less painful for me to do that in small steps.
This custom has another side effect: I am more aware what I buy.
Several years ago we had to clean up appartement of one old woman and we have to throw away a lot of things. She loved them but for us it was only clutter. It was another moment that showed me, how useless is collecting of stuff.

Pátek je můj "vyhazovací den". Mám sklon  hromadit spoustu věcí, které by se někdy v budoucnu mohly hodit. Jenže většinu těch věcí dlouho schovávám, měsíce nebo roky, a nepoužiju. Proto jsem se rozhodla věnovat jeden den v týdnu - pátek - vyhazování zbytečností. Aspoň jednu věc. Je pro mě jednodušší to dělat po malých krocích.
Tento zvyk má ještě jeden pozitivní vedlejší efekt: víc přemýšlím nad tím, co kupuju.
Před několika lety jsme uklízeli byt po jedné staré paní a museli jsme vyhodit spoustu věcí. Ona je milovala, ale pro nás to byly zbytečnosti. To byl další moment, kdy jsem si uvědomila, jak málo užitečné je shromažďování věcí.

čtvrtek 9. ledna 2014

Art by Roman Křelina

My friend artist Roman Krelina has an exhibition in small gallery in our town and today I have been on the opening.I  love opening of exhibitions, you can meet artist here and it is always nice event.
Unfortunately our gallery is not good place for taking photos and there were a lot of people, that is why I have no pictures of his paintings, but you can see art by Roman on his website.

Můj kamarád Roman Křelina má výstavu v malé galerii v našem městě a dnes jsem byla na vernisáži. Vernisáže mám ráda, bývá to příjemná událost a možnost setkat se s vystavujícím umělcem.
Bohužel naše galerie není zrovna dobré místo na focení, navíc se tam pohybovalo dost lidí, takže nemám žádné fotky Romanových obrazů, ale můžete je vidět na jeho webovkách.

středa 8. ledna 2014

Japanese green tea

Today I have been on very interesting event - presentation about Japanese green tea. I love green tea and I drink it every day, but I know a little about its cultivation and treatment after harvest.
Mr. Sugiyama is owner of one tea garden close to famous Japanese hill Fuji and he came with Jiri Rohan, Czech who works for him. Mrs. Sugiyama (probably daughter of Mr. Sugiyama) talked about edible tea - usage of fresh tea leaves as a king of vegetable in tempura, pasta or icecream.
Then we had a chance to try green tea sencha made by Mr. Sugiyama.
Video about green tea you can see on youtube.
It is very rear to have such importante people in our small town and I have to thank to my friend Karel, who has a tea room here and he teach us to drink best tea, he can buy. Japanese green tea is his favourite.

Dnes jsem byla na zajímavé akci - prezentaci japonského zeleného čaje. Mám ráda zelený čaj a piju ho každý den, ale o jeho pěstování a zpracování toho moc nevím.
Pan Sugiyama je majitelem čajové plantáže blízko znáé japonské hory Fuji a do Čech přijel s Jiřím Rohanem, Čechem, který pro něj pracuje. Paní nebo slečna (podle věku možná dcera pana Sugiyamy) mluvila o jedlém čaji - použití čerstvých čajových lístků podobně jako u zeleniny do tempury, těstovin nebo zmrzliny.
Pak jsem měli možnost ochutnat zelený čaj sencha připravený panem Sugiyamou.
Na youtube je ke zhlédnutí video o zeleném čaji - bohužel pouze v angličtině.
Je to velmi vzácná šance přivítat takové mimořádné hosty v našem malém městě. Musím za to poděkovat příteli Karlovi, který tu má čajovnu a učí nás pít ty nejlepší čaje, jaké může koupit. A japonské čaje patří k jeho oblíbeným.

úterý 7. ledna 2014

Warm winter

This winter is so warm here in central Europe. Several days ago I took picture of flowering Forsythia. Like in the spring.
On news I have heard that in USA there are very cold temperature. How different from my country but winter is on its beginning, maybe there wil be some snow and frost.

Tahle zima je tady ve střední Evropě tak teplá. Dokonce jsem před pár dny vyfotila květoucí zlatý déšť. Jako na jaře.
Ve zprávách čtu, jaká děsná zima je teď v severní Americe. Je to hodně velký rozdíl oproti našemu počasí, ale zima teprve začíná, takže nějakého sněhu a mrazu se také určitě dočkáme.

neděle 5. ledna 2014

Birthday of my mother

Today there is a 75th birthday of my mother. She doesnot live already, so my sister and me went to cemetry. Whether were sad, sun hiden above clouds and my mood were same.
Such day has one advantage: you can be sure, that next day will be better.

Dnes by měla moje maminka 75. narozeniny, ale protože už nežije, šli jsme za ní sestrou na hřbitov. Počasí bylo smutné, zachmuřené, slunce schované za mraky a moje nálada byla stejná.
Takový den ale jednu výhodu: můžete se být skoro jistí, že ten další den bude lepší.

sobota 4. ledna 2014

First time in our garden


Today we were in our garden. For the first time in this year. Our garden is about 2 km far and we are going there on foot. It is not big which is better because big garden mean also a lot of work (and lack of relax). I love to grow and eat vegetable. Only edible thing in the garden at this time are Brussels sprouts. They are delicious. 
Garden in winter is a place of dreams. What we grow, how we enjoy flowers. No works, only dreams. 
I love our garden.

Dnes jsem byli na zahrádce. Letos poprvé. Naše zahrádka je asi 2 km daleko a chodíme tam pěšky. Zahrádka není velká, což je dobře, protože velká zahrada znamená také hodně práce (a málo odpočinku). Ráda pěstuju a jím zeleninu. V této době jediná jedlá věc na zahrádce je růžičková kapusta. Je výborná.
Zahrada v zimě je místo snů. Co budeme pěstovat a jak krásné budou květiny. Žádná práce, jen snění.
Miluju naší zahradu.

čtvrtek 2. ledna 2014

2nd of January

My new year resolition is to write every day but yesterday I wrote nothing to this blog. But I am not blaming myself for that. I suppose there will be days without blogging. If I manage to make blogpost 80% of days, it will be great. I try to be kind to myself, it is  not so simple how it sounds. I always wanted to be perfect and to avoid all mistakes. But it is  not possible. Mistakes are our life lessons, we should learn from them. 
When we were at school, we could be perfect, because we knew in advance, what task will be next. We had a chance to prepare. But real life will not say you in advance, what will be your next lesson. We are doing our best, always, so there is nothing to blame ourself.
I want to be kind to other people but I should be kind to myself also.

Moje novoroční předsevzetí je psát každý den, ale včera jsem žádný příspěvek na blog nenapsala. Ale neobviňuju se kvůli tomu.Počítám s tím, že některé dny prostě nic nenapíšu. Bude skvělé, když to zvládnu po 80% dní. Snažím se být k sobě vlídná a tolerantní, ale není to tak jednoduché, jak to zní. Vždycky se snažím být perfektní a vyhnout se chybám. Ale to není možné. Chyby jsou naše životní lekce, měli bychom se z nich učit.
Když jsme byli ve škole, mohli jsme být perfektní, protože jsme vždycky věděli předem, jaký bude další úkol. Měli jsme možnost se na něj připravit. Ale ve skutečném životě se nedozvíte předem, jaká bude vaše další lekce. Děláme vždycky to nejlepší, co v dané chvíli umíme a není proč se obviňovat.
Chci být milá na ostatní, ale měla bych být vlídná i sama k sobě.